กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.อุดรธานี เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 26
2 32
3 103
4 108
5 109