กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.สระแก้ว เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 17
2 25
3 100
4 82
5 50