กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 28
2 33
3 74
4 77
5 108