กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.นนทบุรี เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
3 6
4 31
5 37