กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.ชัยภูมิ)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 4
2 7
3 23
4 35
5 32